Кафедра галузевої соціології

Кімната

508

Телефон

259-04-47, 35-66

Електронна пошта

gs@soc.univ.kiev.ua

Створена в межах факультету соцiологiї та психологiї в квiтнi 1992, з моменту заснування кафедри по березень 1997 керував доктор фiлософських наук, професор Губерський Леонід Васильович. З 1997 року по 2016 рік завiдувачем кафедри працював доктор соціологічних наук, професор Яковенко Юрій Іванович.

Наразі кафедру очолює доктор соцiологiчних наук, професор Чепак Валентина Василівна.

В різні роки на кафедрi працювали: професор Гавриленко I. М., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Академiї працi та соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Лукашевич М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Iнститутi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства працi i соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Недюха М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач сектором методологiї Iнституту законодавства ВР України; доцент Кушерець В. I., кандидат фiлософських наук, зараз голова Правлiння товариства "Знання України", доктор фiлософських наук, професор; доцент Молчанов I.М., кандидат фiлософських наук - зараз пенсiонер; доцент Щербина В. М., доктор соцiологiчних наук; доцент Чудовська-Кандиба I. А., кандидат соцiологiчних наук; доцент Тащенко А. К., кандидат соцiологiчних наук. Кафедра пiдтримує наукове спiвробiтництво в Українi: Iнститут соцiологiї НАНУ(Нацiональна академiя наук України) (м. Київ), Класичний приватний унiверситет (м. Запорiжжя), Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна; за кордоном: Академiя соцiальних технологiй та мiсцевого самоуправлiння Росiйської Федерацiї.

Виконано науковi проекти: "Методологiчнi та методичнi розробки соцiальних показникiв становлення демократизацiї суспiльства в Українi"; "Методологiя та методика формування iмiджу України в сучасному свiтi: соцiально-психологiчнi аспекти" (2003-04). Спiвробiтники залученi до дiяльностi рiзноманiтних громадських наукових органiзацiй: САУ (Соцiологiчна асоцiацiя України); Київського регiонального вiддiлення САУ; Українського фiлiалу мiжнародного iнституту Пiтiрiма Сорокiна-Миколи Кондратьєва; Академiї наук вищої школи України -Вiддiлення полiтологiї, соцiологiї та права.

Навчальні дисципліни

1 Практика з соціальних досліджень соціологія
2 Теорія соціалізації Z соціологія
2 Соціологія економіки та маркетингу соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
2 Соціологія простору соціологія
2 Соціологія громадської думки соціологія
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
2 Теорія організації соціологія
2 Візуальна соціологія та дослідження в Інтернеті соціологія
2 Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
2 Соціологія довкілля Z соціологія
2 Теорія організації соціологія
2 Соціологія зв’язків з громадськістю соціологія
2 Теорія соціальних інститутів соціологія
2 Соціологія громадської думки соціологія
2 Основи соціального менеджменту соціологія
3 Соціологія освіти соціологія
3 Технології дослідження медіа соціологія
3 Соціологія брендінгу соціологія
3 Технології роботи з персоналом соціологія
3 Соціологія освіти соціологія
3 Навчальна практика з методів збору соціологічної інформації соціологія
3 Соціологія економіки соціологія
3 Соціологія гендеру соціологія
3 Соціологія соціальних переміщень соціологія
3 Соціологія соціальної роботи соціологія
3 Організаційна культура соціологія
3 Соціологія підприємництва соціологія
3 Соціологія соціальної роботи соціологія
3 Організаційна поведінка соціологія
3 Теорія соціального маркетингу соціологія
4 Соціологія політики соціологія
4 Теорія систем і системний аналіз соціологія
4 Соціологія соціальної роботи соціологія
4 Соціологія молоді соціологія
4 Соціологія науки соціологія
4 Соціологія організацій та управління соціологія
4 Організаційна культура соціологія
4 Тренінг з політичного лідерства соціологія
4 Соціологія організацій та управління соціологія
4 Теорія соціальних інститутів соціологія
4 Практикум з планування професійної кар’єри соціологія
4 Постмодерні теорії нової мобільності соціологія
4 Соціологія масових комунікацій соціологія
4 Соціологія цінностей соціологія
4 Технології управління територіальними спільнотами соціологія
4 Соціологія міста та села соціологія
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
5 Соціологія політичних комунікацій соціологія
6 Соціальні технології PR та іміджмейкінгу соціологія
6 Соціальні технології в рекламі соціологія
6 Соціальні технології в політиці соціологія
6 Соціологія мови соціологія
6 Соціологія маркетингу соціологія
6 Соціологія політичних комунікацій соціологія
6 Соціологія влади соціологія
6 Соціологія соціальної роботи соціологія
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
6 Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Теорія управлінських рішень соціологія
6 Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю соціологія
6 Соціологічні теорії масової комунікації соціологія
6 Соціологія міжнародних відносин соціологія
6 Соціологічне забезпечення політичних кампаній Z соціологія
6 Соціологія організаційної взаємодії соціологія
6 Соціологія бізнес комунікацій соціологія
6 Дослідницькі технології в соціології управління та маркетингу (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Методологія та організація маркетингових досліджень соціологія
6 Теорія управлінських рішень соціологія
6 Соціальні технології управління та адміністрування соціологія
6 Соціологія символу соціологія
6 Теорія соціального управління соціологія
6 Соціологія ринку соціологія
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням соціологія (аспірантура)
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням соціологія (аспірантура)
Соціологія міжнародного бізнесу міжнародний бізнес
Соціологія міжнародні відносини
Соціологія політологія
1 Соціологія громадської думки медіа-комунікації
1 Соціологія громадської думки реклама
1 Соціологія громадської думки зв’язки з громадськістю
1 Соціологія журналістика
1 Соціологія громадської думки видавнича справа та редагування
2 Соціально-політичні студії Екологія, Технології медичної діагностики та лікування
2 Соціологія міжнародний бізнес
2 Соціологія релігієзнавство
2 Соціологія культурологія
2 Соціологія Філософія
2 Соціологія політологія
3 Социология (рос) політологія
3 Соціологія міжнародна інформація
3 Соціологія переклад, філологія
3 Соціоекологія хімія
3 Соціологія міжнародна економіка
3 Соціологія видавнича справа та редагування
3 Соціологія іноземна філологія
3 Соціологія політики журналістика
3 Соціологія біологія
4 Соціологія організацій правознавство
4 Соціологія українська мова і література, російська мова і література
4 Соціологія політики політологія (заочно)
4 Соціологія політики політологія
4 Основи піардіяльності культорологія
4 Соціологія біологія (заочно)
4 Соціологія управління програмна інженерія
4 Багатовимірність культурного простору культурологія
5 Соціологія громадської думки журналістика (заочн)
6 Соціологія громадської думки медіакомунікації
7 Соціологія громадської думки журналістика
7 Соціальна інфраструктура та комунальне забезпечення регіонів державна служба (заочно)