Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

1 Історія соціології 2 соціологія
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
2 Сучасна соціологічна теорія соціологія
2 Історія соціології в Україні соціологія
2 Сучасна соціологічна теорія соціологія
2 Загальна соціологічна теорія соціологія
2 Історія соціології 1 соціологія
2 Соціальна антропологія соціологія
3 Науковий статус соціологічних теорій соціологія
3 Історія та теорії гендерних досліджень соціологія
3 Історія соціології 1 соціологія
3 Соціологія знання соціологія
4 Теорія соціокультурного аналізу соціологія
4 Спеціальні соціологічні теорії соціологія
4 Соціологія права соціологія
4 Методика викладання соціології соціологія
4 Теорія соціальних технологій соціологія
4 Соціологія повсякденності соціологія
4 Макросоціологічні основи теорії антропосоціогенезу соціологія
4 Сучасні соціологічні теорії соціологія
4 Дослідження девіантної поведінки та соціального контролю в теоретичній соціології ХХ століття соціологія
5 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
5 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології соціологія
5 Теорія соціальних технологій соціологія
6 Теорія соціокультурних комунікацій соціологія
6 Соціологічні теорії глобалізації соціологія
6 Сучасні теорії конфлікту соціологія
6 Соціолінгвістичні теорії у соціології постмодерну соціологія
6 Рефлексивні процеси у сучасній соціологічній теорії Z соціологія
6 Теорії соціокультурних та гендерних ідентичностей соціологія
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках соціологія
6 Соціологічні теорії соціального порядку Z соціологія
6 Соціальна феноменологія соціологія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
7 Соціологічні концепції Франкфуртської школи соціологія
7 Пізнавальні технології у соціології соціологія
7 Соціологія постмодерну соціологія
3 Соціологія право
3 Соціологія право
6 Історія та теорія гендерних досліджень соціальна робота