Бібліотека


Показано 801 - 850 з 13919
Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил).- М: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. - 202 с.
А. Филиппов Социология пространства.- Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2008. - 267 с.
Зінченко А. Концептуальні ідеї розуміння сутності феномену “комунікативна толерантність ”.- : , 2009. - 7 с.
Бурдье П. Социология социального пространства.- Санкт-Петербург: Алетейя, 2007. - 288 с.
За ред. Ю. І. Саєнка Ґендерні стереотипи та ставлення громадськості до ґендерних проблем в українському суспільстві.- Київ: Видавництво ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2007. - 144 с.
Укл. Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д. та ін. Болонський процес у цифрах і фактах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін).- Тернопіль: , 2003. - с.
Давыдов Ю.Н. (ред. и сост.) История теоретической социологии. В 5 томах. Т.1. От Платона до канта (Предыстрия и первые программы науки об оществе).- Москва: Наука, 1995. - 270 с.
Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности.- Москва: Издательство "Институт психологии", 1996. - 224 с.
Бауманн З. Мыслить социологически:Учебное пособие /Пер.с англ. Под ред. А.Ф.Филиппова.- Москва: Аспект Пресс, 1996. - 225 с.
Давыдов А.А. Системный подход в социологии: новые направления, теории и методы анализа социальных систем.- Москва: КомКнига, 2005. - 328 с.
Психологічні детермінанти відображення індивідуальності людини у портретному мистецтві.- : , 2010. - 2 с.
Оцінка ситуації в країні та задоволеності своїм життям.- : Український соціум, 2005. - 1 с.
Список видань, підготовлених УкрНДІ, УІСД, ДІПСМ впродовж 1991-2005 років.- : Український соціум, 2006. - 2 с.
Рівень довіри до соціальних інститутів та окремих державних діячів.- : Український соціум, 2005. - 1 с.
Концепція гуманістично-ноосферного технологічного розвитку в теорії інноватики.- : Український соціум, 2007. - 4 с.
Прогнози щодо результатів голосування в другому турі.- : Український соціум, 2004. - 3 с.
Рівень соціальної напруги.- : Український соціум, 2005. - 1 с.
Конфликт интересов общеста и государства при формировании социального заказа на образование в России второй половины ХІХ - начала ХХ вв..- : , . - 1 с.
Матеріали науково-практичної конференції 'Тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні'.- : , . - с.
Ставлення населення до загрози тероризму та оцінка цього явища.- : Український соціум, 2005. - 1 с.
Пространство в измерении в определении человеческого бытия.- : Український соціум, 2009. - 1 с.
Самооцінка матеріального становища.- : Український соціум, 2005. - 1 с.
Моніторинг громадської думки.- : Український соціум, 2005. - 2 с.
Соціально-економічні та правові передумови і наслідки падіння Берлінської стіни для країн Східної Європи та України в контексті еволюції соціально-трудових відносин.- : , . - с.
Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія: обмін думками у країні найвищого доходу на душу населення.- : , . - с.
Резолюція науково-практичної конференції 'Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні'.- : , . - с.
Електоральні настрої та рівень підтримки потенційних кандидатів на посаду президента України.- : Український соціум, 2004. - 3 с.
Соціальні процеси в Україні очима вітчизняних соціологів.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2004. - 3 с.
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2003. - 4 с.
Концепція нового соціального конфлікту Алена Турена.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 2 с.
Статут Соціологічної асоціації України.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998. - 1 с.
Моніторинг громадської думки.- : Український соціум, 2004. - 1 с.
Круглий стіл 'Соціальні технології регіонального розвитку'.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2003. - 1 с.
Студентству - здоровий спосіб життя.- : Соціальна психологія, 2005. - 4 с.
Суттєвий внесок у вітчизняну соціально-економічну терію.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2009. - 5 с.
Российская идентичность в представлениях московских студентов.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 8 с.
Рівень електоральної підтримки політичних діячів.- : Український соціум, 2004. - 3 с.
Реабілітація та адаптація дітей-інвалідів в умовах інтернату.- : Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2003. - 4 с.
Тренинг жизнестойкости для старших подростков.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 3 с.
Соціальна напруженість і тривожність у контексті діагностики суспільних конфліктів.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008. - 2 с.
Професійний кодекс соціолога.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998. - 1 с.
Моніторинг громадської думки.- : Український соціум, 2004. - 2 с.
Пам'яті головного редактора 'Социологического журнала' Геннадія Семеновича Батигіна.- : , 2003. - 3 с.
Соціально-психологічні проблеми організаторської діяльності.- : Соціальна психологія, 2006. - 1 с.
Філософія після Освенцима: рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 2 с.
Факторы развития в психоаналитической теории личности и в имплицитных теориях.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2007. - 12 с.
Міжнародна науково-практична конференція 'Україна і Польща: досвід трансформаційних процесів'.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2005. - 1 с.
Творча конструктологія в розумовій діяльності дошкільників.- : Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2010. - 3 с.
Дитяча надія повертає надію. З досвіду роботи Дитячого соціально-реабілітаційного центру у м.Києві.- : Соціальна робота: теорія і практика, 2004. - 1 с.

Сторінки